Odpowiedzialność cywilna

Haftpflicht versicherung -(odpowiedzialnośc cywilna)

Jest umową terminową,wdrażaną na okres minimum 1 roku ,i może zostać wypowiedziana na podstawie pisemnej rezygnacji zlozonej minimum 3 miesiace przed planowanym terminem zakonczenia przez osobę której dotyczy ubezpieczenie.
Ubezpieczenie to chroni ubezpieczeniobiorce z tytułu wszelakich szkód wyrządzonych na rzecz osób trzecich,zalicząjąc do nich szkody na mieniu,majątku,zdrowiu oraz wartosciach niematerialnych I prawnych stanowiących własność wspomnianej osoby trzeciej. Niemieckie prawo nie przewiduje obowiązku posiadania ubezpieczenia typu ,,haftpflicht”,natomiast w sposób jasny I klarowny egzekwuje rekompensaty z tytulu szkód powstałych w wyniku zaniedban badz zdarzen zaistniałych w drodze wykonywania czynności codziennych w sferze prywatnej oraz zawodowej.Dochodzenie rekompensaty jest czynione na drodze sądowej,co sprawia że koszty postepowania się podwajają, pozbawiając sprawce najczęsciej możliwosći realizacji marzeń czy planów finansowych. Często zdarza się iż wartośc wyrządzonych szkód przekracza wielokrotnie wartość naszych zarobków,co przy udanej egzekucji z tytułu szkody może zadłużyć sprawce szkody, stawiając go w sytuacji bez wyjścia. Posiadając ubezpieczenie typu ,,haftpflicht” ewentualny sprawca zaistniałej szkody jest zabezpieczony na wypadek jej zaistnienia do kwoty 15 000 000 EUR na zdrowiu oraz do 500 000 EUR na mieniu osoby poszkodowanej.
Cena ubezpieczenia wynosi zaczyna sie od 4 EUR/ mc, natomiast może zostać wdrożone również w opcji obejmującej najbliżych członków rodziny w kwocie 5 EUR/mc.
Obywatele niemieccy zwykli posiadać szereg ubezpieczeń z tytułu ochrony podstawowej,zatem w wyniku zaistnienia szkody ze strony cudzoziemca na rzecz obywatela niemieckiego, ci drudzy posiłkuja się z reguły pomocą prawna,która z kolei w pełni finansowana jest z tytułu posiadanych przez nich ubezpieczeń, co czyni dochodzenie praw tych pierwszych niezwykle trudnym.Kończy się to z reguły klęską w postepowaniu sądowym a sprawca zostaje pociągniety do odpowiedzialności finansowej na rzecz pokrzywdzonego. W piramidzie ważkosci ubezpieczeń w zyciu codziennym(sfera prywatno-zawodowa), ubezpieczenie typu ,,haftpflicht” znajduje się na samym szczycie ważkości oraz jest nieodzownym zabezpieczeniem posiadanym przez wiekszość obywateli Niemiec. Zaraz poniżej plasuje się ubezpieczenie od zdarzen prawnych ,,Rechtsschutz’’ (patrz. Produkty ubezpieczeniowe)